Tịnh Xá Ngọc Duyên

Ngày 18 tháng 6 năm 1966, tịnh xá được dời lên thôn phương danh, cũng trong thị trấn Đập Đá, giáp ranh thành cũ đồ Bàn, tyrên khu đất của 3 chị em bà Nguyễn Thị Cừ nhượng lại. Vào thời điểm này tịnh xá do ĐĐ giác Lượng được Trưởng lão Trưởng giáo đoàn cử ra xây cất .

 

Tịnh xá Ngọc DuyênTịnh xá Ngọc Duyên – Bình Định

 

Xem thêm Khách sạn gần Tịnh xá Ngọc Duyên

 

Đến năm 1970, tịnh xá được trùng tu  với kết cấu chắc chắn hơn để phục vụ cho sinh hoạt tín ngưỡng. Đrến ngày 18 – 6 – 1998, tịnh xá được đại trùng tu với đại qui mô 2 tầng do Tỳ kheo Thích giác Tần đương nhiệm trụ trì đứng ra vận động trùng kiến khang trang như ngày nay.

 

Xem thêm: các khách sạn giá rẻ tại Bình Định

 

Tịnh xá Ngọc DuyênBan thờ tại Tịnh xá Ngọc Duyên

 

Xem thêm: Khách sạn tại Bình Định

 

Năm 1960 ĐĐ Giác Thường. 1962 ĐĐ Giác Điểu, 1963 ĐĐ Giác Phong , 1964: ĐĐ Giác Mãn, 1965: ĐĐ Giác Qui, 1966 và 1970 – 1971: ĐĐ Giác Lượng, 1967: ĐĐ Giác Mến, 1968 – 1969: ĐĐ Giác Đề, 1972: ĐĐ Giác Thảo, 1973: ĐĐ Giác Hay, 1974: ĐĐ Giác Hiền, 1975 – 1994: Trưởng lão Giác Dưỡng, 1994 – 1921: Sa Môn Giác Tần .

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.