Ở những thành phố mờ hơi sương, trời tháng 7 như gói cả mùa thu vào lòng. Với tiết trời ...