Là dân tộc nằm trong nhóm tộc người nói tiếng Tày – Thái thuộc ngữ hệ Thái – Kađai, dân ...