Công viên Bách Thảo nằm phía sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phủ Chủ tịch. Xưa kia nguyên ...

Hà Nội nay theo vòng xoay của xã hội đã đổi thay rất nhiều, đã hiện đại hơn rất nhiều, ...