Sau gần 2 tiếng ngâm câu với nhiều lần thăm, thuyền trưởng Thuân quyết định thu câu. Đúng như dự ...