Tháng 9, khi cái gió thu bắt đầu mơn man khắp nơi từ con hẻm phố nhỏ đến đường làng ...