Đà Nẵng là một thành phố trẻ đầy sức sống đang vươn lên, đang gây được những ấn tượng đẹp ...