Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta, có rất nhiều những công trình kiến trúc độc đáo trong...