Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, Thị trấn Nhà Bàn, Tịnh Biên, An Giang Điện thoai:     (076).875269...