Vẫn nhớ những mùa hè khi ấy, ta cùng chúng bạn vi vu chẳng hề mỏi mệt khắp muôn nơi. Để rồi hôm nay, khi...