Tịnh xá Ngọc Trung trên tinh thần thực hành pháp an cư, một biểu hiện thực hành đời sống tu hành miên mật của hàng...