Tag: Tịnh Xá Ngọc Quang Đồng Tháp

Tịnh Xá Ngọc Quang Đồng Tháp

Trong suốt thời gian ngắn ngủi hoằng truyền giáo pháp Phật Đà (1944- 1954), Tổ sư khai sơn hệ phái đã chứng minh việc tạo...