Tên gọi Sóc Trăng do từ Srok Khleang của tiếng Khmer mà ra. Srok tức là “xứ”, “cõi”, Khleang là “kho”, “vựa”, “chỗ chứa bạc”....