Mấy bữa trước, ngoại gọi điện ra giục tôi: “Bữa nào con nghỉ học. Ông đang đợi về gói bánh chưng đấy.” Nghe ngoại nói...