Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội một thủ đô nay đã nghìn năm tuổi. Lịch sử, truyền thống văn hóa có từ lâu...