Tây Giang bạt ngàn rừng thẳm, mây trắng phủ đầy, thấp thoáng đó đây những làng bản.   Những em nhỏ Tây Giang luôn tươi...