Từ ném nồi đến nhảy với bộ xương, lễ Phục sinh được tổ chức theo một số cách khá kỳ lạ trên khắp thế giới....