Từ vùng du lịch Mai Châu không trở ra ngã ba Tòng Đậu mà đi tiếp theo đường Chiềng Châu, ...