Vụ thảm sát Mỹ Lai diễn ra như thế nào? Một đại đội lính Mỹ đến Mỹ Lai vào một ...