Say máy bay xảy ra do kết quả của sự thay đổi áp suất không khí và xáo động cân ...