Lần đầu tiên một sân khấu nhạc nước hiện đại, quy mô lớn được xây dựng ngay dưới chân thác ...