Đường băng mới dài 1.800m, đón được các loại máy bay tầm ngắn và trung như ATR-72, CRJ-900 … Theo Quyết ...