Chúng tôi đi, đã bao lần-trên các con đường quanh co, dốc đứng… để tới Đồng Văn, Mèo Vạc. Tới ...