Rượu cần là cách gọi của người Việt đối với loại rượu đặc sản được một số dân tộc thiểu ...