Rừng Tràm Bình Minh do đặc thù của một số vùng ở An Giang vốn là đất phèn và than ...

Rừng tràm U Minh Thượng mùa nước đỏ. Những dòng kênh, con rạch ở đây nhuộm một màu đỏ tím ...