Lễ hội rửa lá lúa là lễ hội tưởng nhớ những người mở đất cho bản Mường và mong cho ...