Hà Nội với tốc độ hiện đại hóa nhanh chóng mặt đã làm mất dần đi những không gian thoáng ...