Rạp Công Nhân trên phố Tràng Tiền từng có tên nguyên gốc là Cinéma Palace.  Rạp do người Pháp ...