Chùa có tên chữ là Long Khánh hay Khánh Long, có kiến trúc đặc trưng Việt Nam mà người Pháp ...