Để tìm một điểm vui chơi tại miền Nam không phải khó khăn, nhưng trong dịp ngày 2/9 năm nay ...