Than là chất đốt đồng thời cũng là nguyên liệu để tạo thành các tác phẩm nghệ thuật. Nếu có cơ hội du lịch Quảng...