Trong khi mọi người đua nhau đi check-in ở Quảng Trường Lâm Viên, hay cao đẳng Đà Lạt thì mình ...