Quán Thế Âm, cũng gọi là Quán Tự Tại, Quan Âm, là một trong những vị Bồ Tátquan trọng nhất ...