Mệt nhọc với chặng đường xa xôi nhiều hiểm trở, để rồi khoan thai ôm cả đất trời vào lòng, ...

Mệt nhọc với chặng đường xa xôi nhiều hiểm trở, để rồi khoan thai ôm cả đất trời vào lòng, ...