Tag: chùa Báo Ân

Tháp Hoà Phong

Tháp Hoà Phong có bốn mặt tầng hai có hình bát quái. Bát quái ban đầu là công cụ chỉ phương hướng, theo vũ trụ...