Kế bên chùa ba khu mộ cải táng của những mồ mả không có thân nhân nhận khi vua Gia Long xây dựng kinh thành...