Chợ phiên San Thàng Lai Châu là một trong những phiên chợ vùng cao vô cùng lý thú. Nơi đây ...