Có rất nhiều hướng đến, từ TP.HCM đến Long Xuyên – Châu Đốc – Tịnh Biên và hướng Kiên Giang – Hà Tiên – Châu...