Tôi đến Đ””””””””Ran, một thị trấn nhỏ của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, theo lời mời “mùa hồng” của một người bạn. Tôi chẳng...