Bình Đại là một trong ba huyện biển của Bến Tre, nằm trên cù lao An Hóa và ở vị trí bốn bên là sông,...