Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh là một viện bảo tàng ở số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1,...