Thẻ: bảo tàng lịch sử quân sự việt nam

Bảo tàng Lịch sử Quân sự

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trước đây gọi là Bảo tàng Quân đội, là một viện bảo tàng về lịch sử quân...