Dọc chiều dài của đất nước, hôm nay chúng tôi sẽ cùng bạn đến với An Giang vùng đất thuộc Tứ Giác Long Xuyên, không...