Cafe là một nét rất đặc trưng của Sài Gòn, đến nỗi có hẳn một bài hát mang tên “Sài Gòn cà phê sữa đá”...