Nếu cuộc đời của một con người được ví như chiếc bánh thì tuổi trẻ sẽ là lớp nhân đủ ...