Chùa Quỳnh Lôi

Chùa có tên chữ là Long Khánh hay Khánh Long, có kiến trúc đặc trưng Việt Nam mà người Pháp xưa đã làm bưu ảnh để giới thiệu với thế giới. Người đề xướng, chỉ huy và bỏ tiền trùng tu chùa Quỳnh Lôi năm 1607 là Trịnh Tạc, Trịnh Đỗ, Trịnh Doanh, Trịnh Hiệu, Trịnh Đệ, Trịnh Thực … và Trấn quận công Trần Văn Dũng cùng phu nhân.

Đam mêm du lịch và trải nghiệm khám phá cuộc sống.